The State of UX — Swedish Edition 2017

Demografi

Kön

Ålder

Erfarenhet

Typ av företag

Nivå på utbildning

Geografi

Älskar

Vad är mindre roligt

Bra egenskaper

Hur ofta träffar du dina användare?

Vilka metoder och verktyg använder du ofta i ditt arbete?

Vilken jobbrelaterad bok läste du senast?

Vilka konferenser tycker du är bäst inom området?

Var tycker du att UX ligger din organisation?

2017

2016

2015

Vart sitter du oftast?

På vilka avdelning finns UX i din organisation?

Har du ägarskap över UX frågorna på ditt arbete?

2017

2016

2015

Hur mycket hjälp uppskattar du att din utbildning ger i ditt arbete?

Letar du aktivt efter ett nytt arbete?

Lönestatistik 2017

  • Antal som svarade: 221
  • 1 som inte svarade kön
  • Lönen låg mellan 25 000 och 100 000 på de som svarat
  • 15 personer hade en lön under 30 000 och 8 personer hade en lön över 60 000. Resten låg mellan dessa nivåer.
  • Medellön totalt: 42 610
  • Medellön kvinna: 41 355 (115st)
  • Medellön man: 43 924 (106st)

Medellön / kön

2017

Medellön för män och kvinnor i UX Sverige 2017

2016

Medellön för män och kvinnor i UX Sverige 2016

2015

Medellön för män och kvinnor i UX Sverige 2015

Medellön / erfarenhet i år

2017

Medellönen per erfarenhet 2017

2016

Medellönen per erfarenhet 2016

2015

Medellönen per erfarenhet 2015

Medellön / bolagstyp

2017

2016

Medellön per bolagstyp 2016

Medellön / nivå på arbete

2017

2016

Medellön per nivå på arbete 2016

2015

Medellön per nivå på arbete 2015

Debiteringspris

Tack till

  • Alla ni som har delat, gillat och svarat
  • Pexels.com och alla fotografer för alla fotografier

--

--

--

Design + Coaching + Transformation + Leadership @ Seventyone Consulting // Mostly in English // http://jenswedin.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jens Wedin

Jens Wedin

Design + Coaching + Transformation + Leadership @ Seventyone Consulting // Mostly in English // http://jenswedin.com

More from Medium

Add a feature — Ulabox

We start by asking, “How Might We?”

Ironhack’s Editorial Design Project | REACT, a Mobile-First Sport Magazine.