The State of UX — Swedish Edition 2015

Demografi

Kön

Ålder

Erfarenhet

Typ av företag

Nivå på utbildning

Älskar

Människor, göra, bra, behov, älskar, lösningar, bättre, skapa, olika & kunder

Hatar

Inte, folk, förstår, inget, tid, mycket, svårt, roll, måste & förklara

Bra egenskaper

Empati, nyfikenhet, förstå varför, vad, när, hur, vem. Se till behov och användarna. Kunna lyssna, se till helheten men fortfarande detaljerna.

Hur ofta träffar du dina användare?

Vilka metoder och verktyg använder du ofta i ditt arbete?

Intervju, workshop, design studio, prototyper, balsamiq, axure, customer journeys, personas & papper

Vilken jobbrelaterad bok läste du senast?

Lean UX, Interviewing users, Jävla skitsystem, Just enough research, Design is a job & This is service design thinking

Vilka konferenser tycker du är bäst inom området?

From Business to buttons & UX Open på topp

Var tycker du att UX ligger din organisation?

Har du ägarskap över UX frågorna på ditt arbete?

Hur mycket hjälp uppskattar du att din utbildning ger i ditt arbete?

Letar du aktivt efter ett nytt arbete?

Medellön / kön

Kämpa UX Sverige!

Medellön / erfarenhet i år

Medellön / erfarenhet / kön

Medellön / bolagstyp

Medellön / bolagstyp / kön

Medellön / nivå på arbete

Medellön / nivå på arbete / kön

Medellön per utbildningsnivå

Medellön / utbildningsnivå / erfarenhet 0–1 år

Medellön / utbildningsnivå / erfarenheter 2–4 år

Medellön / utbildningsnivå / erfarenhet 5–7 år

Medellön / utbildningsnivå / erfarenhet 8–10 år

Medellön / utbildningsnivå / erfarenhet 11–15 år

Medellön / utbildningsnivå / erfarenhet 16–20 år

Medellön / utbildningsnivå / erfarenhet 21+ år

Frågor

 • Vad älskar du med ditt arbete?
 • Vad hatar du med ditt arbete?
 • Vad tycker du gör en bra UX:are?
 • Vad vill du göra om 10 år?
 • Hur ofta träffar du dina användare?
 • Vad inspireras du av?
 • Vilka metoder och verktyg använder du ofta i ditt arbete?
 • Vilken jobbrelaterad bok läste du senast?
 • Vilken metod eller verktyg skulle du vilja rekommendera till andra som arbetar med UX och varför?
 • Hur vidareutbildar du dig?
 • Vilka konferenser tycker du är bäst inom området?
 • Var tycker du att UX ligger din organisation?
 • Har du ägarskap över UX frågorna på ditt arbete?
 • Letar du aktivt efter ett nytt arbete?
 • Var letar du efter jobb?
 • Vad har du för titel?
 • Vilket kön?
 • Vad har du för ålder?
 • Hur länge har du arbetat med UX?
 • Vilken typ av företag arbetar du på?
 • Vilken skola/högskola/universitet har du gått på?
 • Och vilken utbildning?
 • Vilken nivå ligger din utbildning på?
 • Vilken stad arbetar du i?
 • Hur mycket hjälp uppskattar du att din utbildning ger i ditt arbete?
 • Vilken månadslön har du innan skatt?

--

--

--

Design + Coaching + Transformation + Leadership @ Seventyone Consulting // Mostly in English // http://jenswedin.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jens Wedin

Jens Wedin

Design + Coaching + Transformation + Leadership @ Seventyone Consulting // Mostly in English // http://jenswedin.com

More from Medium

DESIGN PRINCIPLES: A SNEAK PEEP INTO IT

Case Study: How to Anticipate Your Probability of Being Infected?

SplitsBill — Bill Splitting Mobile Application

5 Questions to Ask Your UX Mentor