Att sälja design (spelar ingen roll om du kallar det Service Design, Design Thinking, produktdesign eller UX design) brukar vara svårt. Här är mina insikter från att ha gjort det ett tag.

✨Alla har ungefär samma utmaningar kring sälj, prata och intervjua andra som säljer

⭐️ Lyssna, empati & tillit är viktigast för att förstå vad kunden behöver och har problem med. Lyssna för att förstå.

🌟 Fokusera på att lösa kundens problem (bakomliggande behov) & inte sälja processer eller verktyg och annat tjafs

⭐️Det spelar ingen roll om du säljer design, agilt eller annat, det är samma för allt

🌟 Det är svårt att sälja en tjänst om man inte redan har en relation. Allt blir enklare om det redan finns en relation & tillit (såklart)

⭐️Bygg långsiktiga relationer istället för snabba deals

☀️Sälj det du älskar & det blir så mycket enklare

💥Hjälp osäkra kunder, paketera något enkelt, konkret & tidsbundet med fast pris

⚡️ Försök att få kund att beskriva händelser när det inte fungerat & hur det fick hen att känna (känslor). Visa på hur design kan lösa dessa problem

💫 Visa på vad arbetet kan bidra till i långsiktiga & kortsiktiga affärsmål och effekter

⭐️Kunden är också en människa med mål, drivkrafter, behov, hur kan vi hjälpa hen att lyckas & skina

🔥Ha ett förhållningssätt att du hjälper människor istället för att du sälja produkter och tjänster

🌈 Olika nivåer i organisationen behöver hjälp med olika saker. Tänk operativt, taktiskt och strategiskt

✨ Kommunicera på rätt sätt till rätt målgrupp

💫 Det handlar om dem och inte dig

Written by

Design + Coaching + Transformation + Leadership @ Seventyone Consulting // Mostly in English // http://jenswedin.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store